Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: number_of_rooms_min in include() (line 167 of /home/www/sites/all/themes/projekt_10_c09/templates/property_simple_search_form.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: number_of_rooms_max in include() (line 169 of /home/www/sites/all/themes/projekt_10_c09/templates/property_simple_search_form.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: reference in include() (line 174 of /home/www/sites/all/themes/projekt_10_c09/templates/property_simple_search_form.tpl.php).

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mają zostać na potrzeby zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz umowy o wycenę nieruchomości albo umowy o analizę rynku nieruchomości będzie Janusz Pańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janusz Pańczyk OBIEKT NIERUCHOMOŚCI, z siedzibą w Krakowie 31-503, ul. Lubicz 27, NIP 945-108-84-96, REGON 356356882.

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a, b, c, f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe zebrane zostaną w celu marketingu usług świadczonych przez administratora (artykuł 6 ust. 1 lit. a) albo nawiązania współpracy w zakresie świadczenia w/w usług, w związku ze zgłaszanymi zainteresowaniami zawarcia umów (artykuł 6 ust. 1 lit. b) albo dla celu przechowywania dokumentacji podatkowej lub księgowej określony normami prawa krajowego (artykuł 6 ust. 1 lit. c) albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci zawarcia i wykonania umowy w prowadzonej działalności, oferowanie w prawnie dopuszczalny sposób usług świadczonych w jej ramach (artykuł 6 ust. 1 lit. f).

Zebrane dane osobowe posłużyć mają w celu nawiązania współpracy w zakresie oferowanej przez administratora usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (marketing bezpośredni). Zebrane dane to dane kontaktowe (telefon, e-mail) oraz dane identyfikacyjne, imię i nazwisko, nr księgi wieczystej.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

1. w formie pisemnej pod adresem: ul. Lubicz 27 p. 38, 31-503 Kraków,

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 605 572 355,

3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: janusz.panczyk@obiekt.com.

Dane przechowywane będą do czasu uzyskania przez administratora informacji o odstąpieniu przez Pana/Panią od zamiaru zawarcia umowy pośrednictwa albo przez czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej lub księgowej określony normami prawa krajowego. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika, które współpracują z administratorem w zawieraniu w/w umów. Zebrane dane ujawnione mogą zostać potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Pana/Panią nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.